OZ EFKO

oz-efko

Psychiatrická nemocnica Hronovce úzko spolupracuje s občianskym združením EFKO, ktoré vzniklo v roku 1999. Cieľom občianskeho združenia EFKO je prispieť k prekonaniu tabuizovania problematiky duševného zdravia a odstraňovaniu diskriminácie a segregácie psychosociálne stigmatizovaných ľudí a tým k ich reintegrácii do spoločnosti.

Členmi občianskeho združenia sú tak profesionáli v oblasti duševného zdravia, ako i profesionáli z iných spoločenských oblastí a laici so záujmom o túto problematiku.

Občianske združenie má v súčasnosti šesť stálych zamestnancov; zamestnaných v troch chránených dielňach ktorých je občianske združenie EFKO prevádzkovateľom. Všetci členovia občianskeho združenia EFKO pracujú na princípe dobrovoľníctva. Dobrovoľne sa na aktivitách občianskeho združenia EFKO zúčastňujú prakticky všetci jeho členovia, teda v súčasnosti 40 ľudí.

Kontaktná adresa: Občianske združenie EFKO
Ul. Dr. Jána Zelenyáka 65
935 61 Hronovce
Telefón: +421 36 7577200
Fax: +421 36 7577292
E-mail: ozefko@inmail.sk
IČO: 36106577
DIČ: 2021572234
Banka VÚB, a.s.: IBAN: SK16 0200 0000 0014 6902 2658
Registrácia vykonaná MV SR číslo spisu: VVS/1-900/90-15957-1